grinit-logo-kugla-876px

Splošni pogoji

Ti Splošni pogoji uporabe spletišča (v nadaljevanju: Pogoji uporabe spletišča) urejajo pravno razmerje med vami in GRINIT d.o.o. s sedežem na naslovu Ulica Mire Miheličeve 10D, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: GRINIT ali oseba, imenovana z glagoli v 1. osebi množine in ustreznimi zaimki) glede vaše uporabe spletišča na naslovu www.grinit.si in katerih koli drugih podspletišč (v nadaljevanju: Spletišče).

Poleg teh Pogojev uporabe spletišča si oglejte tudi Pravilnik družbe GRINIT o varovanju zasebnosti, v katerem sta opredeljena zbiranje in uporaba vaših osebnih podatkov, ter Pravilnik družbe o piškotkih, v katerem so opisani piškotki, ki jih uporabljamo, in nameni, za katere jih uporabljamo.
Z DOSTOPOM DO SPLETIŠČA ALI NJEGOVO UPORABO SE STRINJATE IN ZAVEZUJETE, DA VAS TI POGOJI ZAVEZUJEJO GLEDE VSAKOKRATNE UPORABE SPLETIŠČA. ČE SE S TEMI POGOJI NE STRINJATE, NE DOSTOPAJTE DO SPLETIŠČA IN/ALI GA NE UPORABLJAJTE.

Splošni pogoji uporabe spletišča

1. Vsebina Spletišča

Namen Spletišča je zagotavljati informacije o družbi GRINIT ter o storitvah in proizvodih, ki jih GRINIT ponuja.
Čeprav si prizadevamo zagotoviti, da je po spletu objavljena vsebina točna, ažurna in popolna, so lahko informacije na Spletišču netočne, zastarele ali nepopolne. GRINIT zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo in izgubo, ki izhaja iz objave ali uporabe takih informacij ali je z njo povezana.
GRINIT ne more jamčiti in ne jamči za neoviran dostop do Spletišča in njegovo uporabo ter zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo in izgubo, ki izhaja iz motene uporabe Spletišča ali nezmožnosti dostopa do njega ali je s takšno moteno uporabo ali nezmožnostjo dostopa povezana.
Da se zagotovi sprotno posodabljanje Spletišča, si GRINIT pridržuje pravico, da kadar koli spremeni in/ali posodobi vsebino Spletišča. Prav tako si pridržujemo pravico, da začasno ali trajno umaknemo Spletišče in/ali vsem uporabnikom zavrnemo dostop do njega.

2. Dostop do Spletišča in njegova uporaba

To Spletišče ima izključno nekomercialen in oseben namen ter/ali namen seznanjanja z družbo GRINIT in storitvami, ki jih ponuja, vse to pa izključno v skladu s temi Pogoji uporabe spletišča, Pravilnikom družbe GRINIT o varovanju zasebnosti, njenim Pravilnikom o piškotkih in drugimi ustreznimi določbami veljavne zakonodaje.
Z dostopom do spletišča in njegovo uporabo jamčite, da (i) Spletišča ne uporabljate na način, ki mu škoduje, onemogoča njegovo delovanje, ga preobremenjuje ali slabi njegovo delovanje ali ki vpliva na uporabo katerega koli drugega uporabnika in uživanje pravice v zvezi s Spletiščem ali pravice tretje osebe; (ii) ne poskušate pridobiti nepooblaščenega dostopa do Spletišča; (iii) ne zrcalite in ne okvirjate Spletišča ali katerega njegovega dela na drugem spletišču; (iv) do Spletišča dostopate le prek vmesnika, ki ga zagotavlja GRINIT; (v) ne uporabljate programske opreme, namenjene pridobivanju informacij o uporabi Spletišča s strani drugih uporabnikov in za odkrivanje identitete takih uporabnikov; (vi) Spletišča ne uporabljate za namen ali na način, ki ni zakonit ali ki je prepovedan s temi Pogoji uporabe Spletišča. 

3. Uporabniško ustvarjena vsebina

Izključno ste odgovorni za vsebino, ki jo priskrbite družbi GRINIT, kar med drugim vključuje informacije in gradivo, priskrbljeno v obliki vprašanj, odgovorov, poizvedb in komentarjev ali v povezavi z njimi (v nadaljevanju: Uporabniško ustvarjena vsebina). GRINIT zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo in izgubo, ki izhaja iz Uporabniško ustvarjene vsebine ali je z njo povezana.
Strinjate se in zagotavljate, da ste izključno odgovorni za vso vsebino, ki jo priskrbite. GRINIT ne nadzoruje Uporabniško ustvarjene vsebine ter ne jamči za njeno točnost, popolnost in kakovost. Družbi GRINIT ste dolžni povrniti vsakršno škodo, jo braniti in jo odvezati odgovornosti v zvezi z vsakršnimi odškodninskimi zahtevki in izgubami, ki so posledica vašega zanašanja na Uporabniško ustvarjeno vsebino ali izhajajo iz takega zanašanja.

O vsaki domnevni kršitvi v zvezi z Uporabniško ustvarjeno vsebino nas lahko obvestite na e-naslov in**@gr****.si. Vsako vsebino, ki jo priskrbite, bodo prebrale, uporabljale in zbirale le družba GRINIT in osebe, ki jih GRINIT pooblasti.

4. Povezave do spletišč tretjih oseb

Spletišče lahko za lažje brskanje in izboljšanje uporabniške izkušnje vsebuje povezave do spletišč tretjih oseb. Take povezave ne pomenijo, da družba GRINIT podpira, sponzorira ali priporoča tretjo osebo, njeno spletišče ali informacije, navedene na takem spletišču.
Če uporabite povezavo do spletišča tretje osebe, boste zapustili Spletišče in boste preusmerjeni na spletišče tretje osebe, katerega uporabo urejajo pogoji uporabe in pravilnik o varovanju zasebnosti, ki veljajo za to spletišče.
GRINIT ni odgovoren za nobeno tako spletišče in njegovo vsebino ali informacije, prav tako pa ni odgovoren za dostopnost katerih koli takih spletišč.

5. Pravice intelektualne lastnine

Spletišče in vsebina, objavljena na Spletišču, sta intelektualna lastnina družbe GRINIT ali njenih dajalcev licenc in se ne smeta uporabljati brez predhodnega izrecnega soglasja družbe GRINIT. GRINIT, GRIN.IT, OMREZI.SE, znamke, slike, fotografije, besedila, vključno s celotno vsebino Spletišča, grafika in ikone so intelektualna lastnina družbe GRINIT. Vse druge znamke, imena proizvodov in firm ter logotipi so intelektualna lastnina dajalcev licenc zanje. Prepovedano je reproducirati, kopirati, prenašati, razstavljati, prodajati, objavljati, shranjevati, spreminjati in uporabljati vsebino Spletišča v kakršni koli obliki, v celoti ali deloma, za komercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe GRINIT.
Logotipi, firme in znamke, objavljeni na Spletišču, so lahko lastniške znamke, ki so v lasti družbe GRINIT ali ki jih družba GRINIT objavi na Spletišču s soglasjem imetnika pravic intelektualne lastnine. Uporaba takih logotipov, firm in znamk brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe GRINIT ali tretje osebe je prepovedana.

6. Izključitev odgovornosti

Razen če je v teh Pogojih uporabe spletišča drugače navedeno, GRINIT v kar največjem zakonsko dovoljenem obsegu ne jamči in ne zagotavlja, ne izrecno in ne molče, da so informacije na Spletišču in njegova vsebina ter povezave do spletišč tretjih oseb primerne, zanesljive, na voljo, ažurne in točne. Spletišče, informacije na njem, njegova vsebina in grafika so zagotovljeni brez kakršnega koli zagotovila ali pogoja.
Informacije na spletišču so lahko netočne ali s tipografskimi napakami. GRINIT zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo ali izgubo, ki izhaja iz nezmožnosti uporabe spletišča, možnosti izgube informacij, izgubljenega dobička, izgube dobrega imena ali ugleda ali je z njo povezana, ter za vsako izgubo, ki izhaja iz telesne poškodbe ali je z njo povezana, in vsako drugo škodo ali izgubo, ki izhaja iz (i) vašega dostopa do Spletišča ali je z njim povezana; (ii) vaše nezmožnosti uporabe Spletišča ali je z njo povezana; (iii) katere koli informacije na Spletišču ali njegove vsebine ali je z njo povezana; (iv) Uporabniško ustvarjene vsebine, ki jo ustvarite vi, ali je z njo povezana. Vse navedene omejitve odgovornosti veljajo ne glede na to, ali gre za pogodbeno odgovornost, zunajpogodbeno odgovornost, malomarnost, objektivno odgovornost ali katero koli drugo obliko odgovornosti.

7. Zasebnost

Vsi osebni podatki, ki jih zbere GRINIT, se obdelujejo v skladu s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih.

8. Spremembe teh Pogojev uporabe spletišča

GRINIT si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te Pogoje uporabe spletišča. Vsakokratno spremenjeni Pogoji uporabe spletišča urejajo dostop do Spletišča in njegovo uporabo od trenutka objave na Spletišču. Z dostopom do Spletišča in njegovo uporabo se strinjate in zavezujete, da vas taki spremenjeni Pogoji uporabe spletišča zavezujejo.
Zadnji datum revizije teh Pogojev uporabe spletišča je naveden v nadaljevanju.

9. Splošne določbe

Ti Pogoji uporabe spletišča skupaj s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih, ki sta objavljena na Spletišču, v celoti urejajo razmerje med vami in družbo GRINIT glede vaše uporabe Spletišča.
Pogoje uporabe spletišča skupaj s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih ureja zakonodaja Republike Slovenije, v skladu s katero se tudi razlagajo. Za odločanje o vseh morebitnih sporih, ki so kakor koli povezani s Pogoji uporabe spletišča skupaj s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih, so pristojna sodišča v Ljubljani ali krajevno pristojno sodišče.

10. Stik

Če imate kakršna koli vprašanja, nam pišite na in**@gr****.si.

© GRINIT (Marec, 2024)